دکتر میرعلی سیدی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

دکتر مهران محسن زاده

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد کاشانی

رئیس هیئت مدیره

دکتر امیررضا جلیلی

عضو هیئت مدیره و 

معاون توسعه منابع و کسب و کار

دکتر محمدمهدی عطوفی

عضو هیئت مدیره

دکتر سیدعلی فیروزآبادی

عضو هیئت مدیره

This post is also available in: English