نوشته‌ها

بهسا در ردیف شرکت های دانش بنیان قرار گرفت

 

در راستای ماموریت محوله به تیم بازاریابی شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول و با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت بهسا در زمره شرکتهای دانش بنیان پذیرفته شد. این پذیرش علاوه بر آنکه مهر تایید دیگری بر توانمندی های روزافزون شرکت بهسا است ما را قادر خواهد ساخت تا از امتیازات و معافیتهای پیش بینی شده در قانون استفاده کنیم.
این موفقیت را به تک تک همکارن گرامی که نقش بسزایی در این مهم داشتند تبریک میگوییم.